MILJÖ & HÅLLBARHETSPOLICY

Vi ska som företag erbjuda våra kunder bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt samt arbeta med ständiga miljöförbättringar av vår verksamhet. Vi har med hållbarhetsaspekten i våra lösningar.

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015

Vi ska minska vår belastning på miljön genom följande åtaganden:

INKÖP

Vid val av leverantörer, produkter och tjänster ska miljöaspekter beaktas för att nå minsta möjliga miljöpåverkan. Hållbarhet är en viktig del inom industrin, där kraven hela tiden ökar. Vi ser till så att din verksamhet kan leva upp till miljökraven, vilket bidrar till ökad konkurrenskraft. 

PRODUKTER

Vi ska erbjuda våra kunder bästa tänkbara produkter och teknik ur miljösynpunkt. Dessutom ska vi främja användandet av och utbyte till produkter och förpackningar som har minsta möjliga miljöpåverkan samt ger upphov till minsta mängd restprodukter. Med våra produkter inom filter uppnås en ren process. Du säkerställer din produkt och får en lönsam produktion med minimala föroreningar som följd. Colly filtreringsteknik utvecklas hela tiden för att klara dina framtida krav och vi ser alltid till att ligga i framkant med de senaste miljövänliga lösningarna.

TRANSPORTER

Vi ska planera inköp och tjänsteresor för att minska vår miljöpåverkan från transporter.

ARBETSPLATSER/LOKALER

Genom att hushålla med energi och förbrukningsvaror ska vi minska vår miljöpåverkan på våra arbetsplatser. Vi ska med hjälp av källsortering minska mängden osorterat avfall som uppkommer i våra lokaler.

UTBILDNING OCH KOMPETENS

All personal ska utbildas i miljöfrågor utifrån de åtaganden som görs i miljöpolicyn. Vår miljökompetens ska komma våra kunder till godo i samband med ständiga utbildningsseminarier.

LAGAR OCH ANDRA KRAV

Vi ska möta eller överträffa de miljökrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad.